Klachten 

Heeft u een klacht over uw ontvangen bestelling, dan ontvangen wij daarover graag, binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling, een mail van u. U kunt uw mail sturen naar: info@withlovewrapped.nl   Wij proberen deze zo snel mogelijk te beantwoorden. 

Klachtenregeling:

With Love Wrapped beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij With Love Wrapped, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. Bij With Love Wrapped ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot With Love Wrapped. Bij klachten die niet onderling tot een oplossing leiden kunt u uw klacht altijd voorleggen aan het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van With Love Wrapped niet op, tenzij wij schriftelijk anders aangeven. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door With Love Wrapped, zullen wij de geleverde producten kosteloos vervangen.